Szkoły

Organizacja szkół i warsztatów szkolnych

1. W skład szkół i warsztatów szkolnych wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa nr 3 w Zakładzie Poprawczym w Kcyni;
2) Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Zakładzie Poprawczym w Kcyni;
3) warsztaty szkolne.
2. Szkoły i warsztaty szkolne funkcjonują w oparciu o arkusz organizacji pracy placówki na dany rok szkolny, na podstawie którego tworzony jest plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkół i warsztatów szkolnych oraz szkolny rozkład zajęć.
3. Organizację i funkcjonowanie szkół i warsztatów szkolnych określają statuty szkół 
oraz regulamin warsztatów szkolnych.
4. Organem szkół i warsztatów szkolnych jest Rada Pedagogiczna Szkół i Warsztatów Szkolnych w Zakładzie Poprawczym w Kcyni, pracami której kieruje Dyrektor Szkół jako jej przewodniczący. Rada pedagogiczna realizuje swoje zadania statutowe dotyczące  kształcenia, wychowania i opieki. Rada pedagogiczna pracuje w oparciu 
o „Regulamin Rady Pedagogicznej Szkół i Warsztatów Szkolnych w Zakładzie Poprawczym w Kcyni”.
5. Dyrektor Szkół jest bezpośrednim przełożonym pracowników szkół i warsztatów szkolnych i odpowiada za ich działalność.
6. Dyrektor Szkół podejmuje decyzje dotyczące uczniów i pracowników w sprawach nieujętych w ww. przepisach po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
7. Prawa i obowiązki uczniów określone są w statutach szkół oraz regulaminie warsztatów szkolnych.
8. Dokumentację przebiegu nauczania wychowanków prowadzi się i przechowuje według odrębnych przepisów.
9. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest przez szkoły.
10. Dyrektor Szkół nadzoruje i kieruje pracą warsztatów szkolnych oraz odpowiada za ich działalność.
11. Szkolenie zawodowe  w warsztatach szkolnych jest prowadzone w formie:
1) praktycznej nauki zawodu;
2) przyuczenia do zawodu.

metryczka


Wytworzył: Adam Pezacki (23 stycznia 2018)
Opublikował: Mateusz Piątkowski (23 stycznia 2018, 14:11:39)

Ostatnia zmiana: Mateusz Piątkowski (16 czerwca 2021, 11:06:06)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1664