Osoby i funkcje

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje.


Organami placówki jest Dyrektor oraz Rada Zakładu Poprawczego  w Kcyni. Dyrektorem i przewodniczącym Rady Zakładu Poprawczego w Kcyni jest mgr Paweł Duda.
Kompetencje dyrektora:
1.   Dyrektor zakładu poprawczego kieruje placówką jednoosobowo. Wykonuje czynności
z zakresu prawa pracy, sprawuje nadzór pedagogiczny, zapewnia warunki niezbędne do realizacji zadań zakładu poprawczego oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności.
2.   Dyrektor zakładu poprawczego w szczególności:
a)     jest dysponentem przyznanych środków finansowych i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie,
b)     organizuje pracę w działach zakładu poprawczego,
c)     prowadzi nabór kandydatów na pracowników zgodnie z obowiązującą w placówce procedurą.
3.   W razie nieobecności dyrektora zakładu jego obowiązki pełni upoważniony pracownik pedagogiczny.
 
Kompetencje Rady Zakładu Poprawczego w Kcyni:
 
1.     Rada zakładu, jako organ kolegialny, współdziała z Dyrektorem Zakładu w wykonywaniu zadań zakładu i podnoszeniu jakości pracy zakładu.
2.     W skład rady zakładu wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w zakładzie.
3.     Przewodniczącym rady zakładu jest Dyrektor Zakładu, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego pracownik pedagogiczny.
4.     W posiedzeniach rady zakładu lub określonych ich częściach mogą także brać udział,
z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek rady zakładu oraz przedstawiciele organu wykonującego nadzór zwierzchni i przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Osobami zaproszonymi mogą być w szczególności:
1)     pracownicy służby zdrowia powołani do sprawowania opieki higieniczno-lekarskiej nad wychowankami;
2)     przedstawiciele instytucji wspierających pracę zakładu;
3)     pracownicy administracji i obsługi zakładu;
4)     przedstawiciele wychowanków;
5)     inne osoby, których obecność na posiedzeniu rady zakładu jest celowa ze względu na tematykę omawianych spraw.
5.     Osoby uczestniczące w zebraniu rady zakładu z głosem doradczym mogą brać udział
w dyskusji, ale nie w głosowaniach.
6.     Posiedzenia rady zakładu odbywają się z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek organu wykonującego nadzór zwierzchni nad zakładem albo na wniosek co najmniej połowy składu rady zakładu.
7.     Zebrania rady zakładu są protokołowane.
8.     Rada zakładu opiniuje w szczególności:
1)     roczny plan pracy;
2)     organizację pracy zakładu na dany rok;
3)     wyniki zachowania nieletnich;
4)     organizację doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych;
5)     rozkład dnia i porządek zajęć w zakładzie;
6)     wnioski Dyrektora Zakładu o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień.
 
 
Dyrektor szkół funkcjonujących w placówce: mgr Tadeusz Brzykcy 
Kierownik warsztatów szkolnych: mgr inż. Waldemar Mierzwiński
Kierownik Internatu: mgr inż. Piotr Polański
Główny Księgowy: mgr Piotr Walentowski  

metryczka


Wytworzył: Paweł Duda (23 stycznia 2018)
Opublikował: Mateusz Piątkowski (23 stycznia 2018, 14:07:13)

Ostatnia zmiana: Mateusz Piątkowski (1 września 2020, 09:01:00)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1872